"Ìèòðîôàíîâ Âàäèì Âÿ÷åñëàâîâè÷"ENGLISH ר | 0
| 0


Íàäî ëþáèòü ìóçûêó â ñåáå, à íå ñåáÿ â ìóçûêå!!!11 1983


×åëÿáèíñê, ()


Ñàêñîôîí, ã.ãàðìîøêà (õðîìàòèêà)


Alto saxophone Martin by Yanagisawa 880, hohner chromonica super 64.


Ñòóäåíò ÑÏáÃÓÊÈ (Çàî÷íîå îòäåëåíèå)

, ,


Äæàç (bop, post bop, hard bop, avantgard, Cuban jazz, Latin jazz, modal jazz, acid jazz, blues), íó âîîáùå êà÷åñòâåííàÿ ìóçûêà.
[]  [ ]   

!